Kauppa- ja toimitusehdot

OSAPUOLET

PALVELUN TARJOAJA

Ceverte Oy

Y-TUNNUS: 2568745-1

MYYJÄ (Materiaalin omistaja)

OSTAJA (materiaalin ostaja)

KÄYTTÄJÄ (palvelun käyttäjä)

Näissä ehdoissa määrätään Dokkari.fi – järjestelmässä (jäljempänä ”Palvelu”) tehdyn tilauksen ostajan (jäljempänä ”Ostaja”) ja sähköisen materiaalin (jäljempänä “Materiaali”) tuottaneen yrityksen (jäljempänä “Materiaalin omistaja”) välisestä kaupasta. Palvelussa Materiaalin omistaja antaa Ceverte Oy:lle (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) oikeudet asettaa Materiaalin myytäväksi tai jaettavaksi Palvelussa ja hoitaa myyntiin liittyvää maksuliikennettä Ostajan ja Materiaali omistajan välillä. Vastineeksi tästä Palveluntarjoaja perii Materiaalin omistajalta provision.

1 Kaupan osapuolet ja palveluntarjoajan rooli

Palvelussa tehdyn kaupan osapuolina ovat Ostaja ja Materiaalin omistaja. Ostaja voi tutustua Materiaalin omistajan tietoihin Palvelussa sekä halutessaan ottaa yhteyttä Materiaalin omistajaan Palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajan tavoitteena on auttaa yrityksiä tarjoamalla mahdollisuuden yritysten toimintaa parantavan materiaalin levittämiselle.

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena Materiaalin omistajan ja Ostajan välisessä kaupassa, eikä vastaa Materiaalin omistajan tarjoaman materiaalin sisällöstä, siinä mahdollisesti esitetyistä kannanotoista tai niihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään vastuussa siitä, miten Palvelusta ostettua materiaalia käytetään.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen selvittämään mahdollisia Materiaalin omistajan ja Ostajan välisiä erimielisyyksiä, mutta voi asian tarpeelliseksi nähdessään toimia sovittelevana osapuolena riitatilanteissa.

2 Ostajan henkilötiedot

Tilausta varten Ostajan on luovutettava Palvelussa pyydetyt henkilötiedot. Väärien henkilötietojen antaminen on ehdottomasti kielletty. Henkilötietoja käytetään maksunvälitykseen, josta vastaa Checkout

3 Rekisteröityminen

Ostaakseen tai ladatakseen Palvelussa olevia materiaaleja, käyttäjän on rekisteröidyttävä palveluun. Yksityinen henkilö voi suorittaa ostoja tai ladata ilmaisia materiaaleja mutta ei voi asettaa niitä myyntiin. Yritys voi luoda itselleen Checkout -maksupalvelutunnukset, jolloin se voi toimia myös materiaalin myyjänä (materiaalin omistaja) tai jakelijana (ilmainen).

4 Materiaalin myyntihinta

Materiaalin myyntihinta on se hinta,joka on näkyvillä Palvelussa ja jonka Materiaalin omistaja on määritellyt ladatessaan Materiaalin Palveluun. Ostajalle ei koidu kaupasta muita kustannuksia myyntihinnan lisäksi.

5 Materiaalin toimitus

Maksun suorittamisen jälkeen materiaali toimitetaan Ostajalle hänen hallinnoimalleen Dokkari.fi-käyttäjätilille. Käyttäjät voivat lisäksi ladata ostamiaan materiaaleja suoraan Palvelusta omalle koneelleen.

6 Materiaalin käyttöoikeus

Ostaessaan materiaalin Palvelusta, Ostaja saa materiaaliin käyttöoikeuden pysyvästi (osto, ilmainen jako). Materiaalia saa hyödyntää omassa toiminnassaan joko ostaja itse tai ostajana toiminut yritys. Materiaalin saa tallentaa omistamiinsa laitteisiin sekä tulostaa omaa käyttöä varten. Ostajalla ei ole oikeutta asettaa materiaalia ulkopuolisten saataville eikä valmistaa materiaalista kappaleita muuhun kuin omaan käyttöön. Materiaalia ei saa käyttää Materiaalin omistajan oikeuksia loukkaavasti. Laajemmista oikeuksista täytyy aina sopia Materiaalin omistajan kanssa.

Materiaalista voi tehdä ilmiannon, jos sen epäilään olevan palvelun käyttöehtojen vastainen.

7 Palvelun toiminta

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palvelun ollessa suljettu mahdollisten teknisten ongelmien takia, Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan saamaan Palvelun takaisin toimintaan, ongelman laajuuteen ja olosuhteisiin suhteutettuna kohtuullisessa ajassa.

8 Muutokset palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

9 Muutokset kauppa- ja toimitusehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä kauppa- ja toimitusehtoja. Ehtojen muuttamisesta tiedotetaan rekisteröityneitä käyttäjiä Palvelun välityksellä, sähköpostilla tai muualla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset asettuvat voimaan heti ilmoituksesta tai Palveluntarjoajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia sopimusehtoihin, tulee hänen ilmoittaa tästä Palveluntarjoalle sähköpostitse sopimuksen irtisanomiseksi.

10 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ostajan ja Materiaalin omistajien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.


Sopimusehdot

OSAPUOLET

PALVELUN TARJOAJA

Ceverte Oy

Y-TUNNUS: 2568745-1

MYYJÄ (Materiaalin omistaja)

OSTAJA (materiaalin ostaja)

KÄYTTÄJÄ (palvelun käyttäjä)

Sopimus dokumentoidun aineiston taloudellisesta hyödyntämisestä (myynti, jakaminen) ja Dokkari.fi järjestelmän käyttöoikeudesta.

Tämän sopimuksen perusteella Dokkari.fi – järjestelmä (jäljempänä ”Palvelu”) ladatun sähköisen materiaalin (jäljempänä “Materiaali”) tuottanut yritys (jäljempänä “Materiaalin omistaja”) antaa Ceverte Oy:lle (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) oikeudet asettaa Materiaalin myytäväksi ja/tai jaettavaksi Palvelussa ja hoitaa niihin liittyvää maksuliikennettä palvelun käyttäjien (jäljempänä “Ostaja”) ja Materiaalin omistajan välillä. Vastineeksi tästä Palveluntarjoaja perii Materiaalin omistajalta provision sekä kuukausittain laskutettavan käyttäjämaksun. Tässä sopimuksessa määrätään provision suuruudesta, käyttäjämaksun suuruudesta sekä maksuliikenteen hoitamisesta.

1 Sopimuksen voimaantulo

Sopimus astuu voimaan välittömästi, kun Materiaalin omistaja tekee käyttäjätilin Palveluun ja on hyväksynyt käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin hyväksyminen sisältää tämän sopimuksen hyväksymisen.

2 Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoaja tarjoaa Materiaalin omistajalle virtuaalisen palvelun, jonne Materiaalin omistaja asettaa Materiaalia myytäväksi ja/tai jaettavaksi. Lisäksi hän voi jakaa lataamaansa materiaali suoraan toiselle rekisteröityneelle käyttäjälle Palvelun kautta. Palveluun rekisteröityminen on Materiaalin omistajalle maksutonta. Tilin käyttöoikeudesta peritään kuukausittain laskutettava käyttäjämaksu.

Palveluntarjoaja luo kohtaamispaikan ja ylläpitää materiaalin omistajien ja ostajien välistä markkinapaikkaa, jossa palveluntarjoajalle ei synny suoraan tai välillisesti edustusoikeutta dokumentoidun aineiston taloudelliseen hyödyntämiseen, vaan jossa palveluntarjoaja mahdollistaa materiaalin omistajan ja ostajan välistä kauppaa dokumentoidun aineiston taloudelliseksi hyödyntämiseksi.

Palvelu ei ole osapuolena Materiaalin omistaja ja Ostajan välisessä kaupassa. Näin ollen sopimukset dokumentoidun materiaalin myynnistäja/tai vastikkeettomasta levittämisestä ovat täysin materiaalin omistajan ja ostajan tahi muun käyttäjän välisiä.

Palveluntarjoaja huolehtii Materiaalin välittämisestä markkinapaikalla sekä maksuliikenteestä palvelun läpi tehtyjen kauppojen osalta. Palveluntarjoaja perii palveluansa hyödyntäneen osapuolen tai muun tahon myymästätai muutoin taloudellisesti hyödynnetystä dokumentoidusta materiaalista materiaalin tuottajalta provision jonka suuruudesta määrätään täällä .

3 Materiaalin omistajan oikeudet ja velvollisuudet

Asettaessaan Materiaalia myytäväksija/tai jaettavaksi ilmaiseksi Palvelussa, Materiaalin omistaja säilyttää kaikki oikeudet Materiaaliin. Palveluntarjoaja ei vastaa Materiaalin omistajan tarjoaman materiaalin sisällöstä, siinä mahdollisesti esitetyistä kannanotoista, niihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta tai niihin liittyvistä aineettomista oikeuksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Materiaali, joka on Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Ostajille tai kolmannelle osapuolelle. Jatkuva loukkaavien Materiaalien myynti johtaa Materiaalin omistajan tilin jäädyttämiseen tai pysyvään sulkemiseen Palveluntarjoajan harkinnan mukaisesti. Jos palveluntarjoajalle ilmoitetaan asiattomasta materiaalista, hänellä on oikeus reagoida asianmukaisella tavalla.

Asettaessaan materiaalia myytäväksi Palveluun, Materiaalin omistaja sitoutuu myymään Materiaalia Palvelussa. Materiaalin omistaja voi muuttaa myytäväksi asetetun tuotteen pois myynnistä mutta tällä ei ole vaikutusta jo tehtyihin kauppatapahtumiin.

Materiaalin omistaja ei ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan. Materiaalin omistaja on itse velvollinen huolehtimaan myyntitoiminnan aiheuttamista mahdollisista veroseuraamuksista sen mukaisesti kuin kulloinkin voimassa olevissa säädöksissä määrätään. Verohallinnon päätöksen mukaan Palveluntarjoajan on ilmoitettava Materiaalin omistajalle tilitetyistä työsuhteeseen perustumattomista satunnaisista maksusuoritteista verohallinnolle, mikäli suoritusten määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Palveluntarjoaja tekee varmuuskopiot datasta osana Palvelua. Palvelusta otetaan varmuuskopio kolme kertaa vuorokaudessa ja sitä säilytetään 90-päivän ajan. Kuitenkin, Palveluntarjoaja ei takaa varmuuskopioiden saatavuutta kaikissa tapauksissa, ja asiakas on yksin vastuussa oman materiaalinsa varmuuskopioinnista.

4 Materiaalin myyntihinta

Materiaalin myyntihinta on se hinta, jonka Ostaja maksaa Materiaalista. Materiaalin omistaja määrittelee itse myyntihinnan ladatessaan Materiaalin Palveluun. Palvelun tarjoaja varaa itselle mahdollisuuden korottaa tai alentaa edellä mainittua hintaa, jos kyseessä olevan dokumentoidun materiaalin kysyntä eroaa selkeästi Materiaalin omistajan lähtökohtaisesta hintavalinnasta.

5 Materiaalin myyntiin sovellettavat ehdot

Materiaalin omistaja sitoutuu soveltamaan myymäänsä materiaaliin Palvelun yhteisiä Kauppa- ja toimitusehtoja ja perehtymään palvelun ehtojen päivityksiin Palvelun tarjoajan sivustolla.

6 Palveluntarjoajan provisio ja kuukausimaksu

Palveluntarjoaja veloittaa palvelussa myydystä Materiaalista provision Materiaalin omistajalta. Provision suuruus on viisitoista prosenttia (15 %) myyntihinnasta. Ilmaiseksi jaetusta materiaalista ei veloiteta provisiomaksua.

Provisio laskutetaan myynnin tilittämisen yhteydessä vähentämällä tilitettävistä myyntituloista provision osuus. Palvelun käyttämisestä Palveluntarjoaja laskuttaa palvelun käyttäjää, hinnaston näet täällä . Palveluntarjoaja varaa itsellensä tilaisuuden päivittää kyseessä olevaa hinnastoa sitä oleellisesti muuttamatta kuukausittain viidestä viiteentoista prosenttiin lukeutuvin muutoksin. Kuukausimaksu peritään ainoastaan niiltä Materiaalin omistajilta, joilla on dokumentoidun materiaalin myynti käytössä.

7 Myynnin tilittäminen Materiaalin omistajalle

Materiaalin omistaja voi Palvelussa tarkastella tuottamansa Materiaalin myyntiä ja myynnistä kertynyttä saldoa. Materiaalin omistajalle tilitetään maksutapahtuman yhteydessä suoraan myyntiin asetetun materiaalin hinta, mistä vähennetään Palveluntarjoajan ilmoittama provisio. Materiaalin asettaminen myyntiin ja myyntien tilittäminen Materiaalin omistajalle on mahdollista vain jos Materiaalin omistaja on luonut Checkout -maksupalvelutunnukset. Checkout -maksupalvelun palvelukuvaus ja käyttöehdot ovat luettavissa http://www.checkout.fi/materiaalit/sopimukset

8 Palvelu

Asiakkaalla ei tämän sopimuksen mukaan ole oikeutta muokata, purkaa, käyttää lähdekoodia tai siirtää, liittää tai jaella palvelua.

Asiakas on vastuussa verkon, internetin ja tietoliikenneyhteyksien sekä teknisten välineiden hankkimisesta, joita tarvitaan Palvelun käyttämiseen.

Palveluntarjoajan toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää laadukasta ja käyttäjäkuntaansa huomioivaa palvelua sähköisessä ympäristössä, jonka haasteet ovat palvelun tarjoajasta riippumattomia. Palvelun tarjoaja ei takaa palvelun toimintaa, käytettävyyttä, olemassa oloa katkoitta tai virheettömästi.

Palvelun ollessa suljettu mahdollisten teknisten ongelmien takia, Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan saamaan Palvelun takaisin toimintaan, ongelman laajuuteen ja olosuhteisiin suhteutettuna kohtuullisessa ajassa.

Palvelu tarjotaan “sellaisenaan”. Palveluntarjoaja ei tee esityksiä tai vakuuta tai takaa Palvelussa olevaa materiaalia ja kiistää kaikki oletetut takuut ja esitykset, mukaan lukien kaupalliset takuut ja materiaalin sopivuuden aiottuun tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelu vastaa tai täyttää asiakkaan vaatimukset, odotukset tai käyttötarkoitukset, tai että Palvelu toimii virheittä ja keskeytyksittä.

9 Muutokset palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palvelumuutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

10 Muutokset sopimusehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muuttamisesta tiedotetaan Materiaalin omistajia Palvelun välityksellä, sähköpostilla tai muualla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset asettuvat voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana. Mikäli Materiaalin omistaja ei hyväksy muutoksia sopimusehtoihin, tulee hänen ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle sähköpostitse sopimuksen irtisanomiseksi.

11 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Kun sopimus irtisanotaan, sopimus on voimassa kuluvan kuukauden loppuun saakka ja materiaalin omistajalle kertynyt vielä tilittämätön myynti tilitetään 30 päivän sisällä sopimuksen voimassaolon ratkeuduttua. Siihen liittyvä provisio veloitetaan tämän sopimuksen mukaan.

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

12 Sopimuksen siirto ja lausekesuoja

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Tämän sopimuksen osittainen mitättömyys rajoittuu ainoastaan tuomioistuimen mitättömäksi katsomaan sopimuksen kohtaan.

13 Vastuun rajoitukset

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista jotka johtuvat tästä sopimuksesta. Mukaan lukien ansionmenetykset, liiketoiminnan vahingot ja menetykset, jotka johtuvat liiketoiminnan keskeytyksistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Materiaalin tuhoutumisesta tai katoamisesta, eikä mistään asiakkaalle sen seurauksena aiheutuneista vahingoista ja kuluista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaan oman toiminnan seurauksista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään verkkoyhteyksien tai sähkön toimituksesta johtuvista ongelmista, tai mistään ongelmista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen yhteyksistä palveluun tai tuotteeseen.

14 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan, Materiaalin omistajien ja käyttäjien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.


Maksupalvelutarjoajat

Checkout Finland Oy


Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Checkout Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa ja on osa OP-ryhmää. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Checkout Finland Oy, y-tunnus: 2196606-6
Teollisuuskatu 1 b
00510 Helsinki
Puh: +358 800-552 010
www.checkout.fi

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy (2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.